Projekt Utmana Urbaniseringen

Projektet genomfördes i form av nio arbetspaket med aktiviteter inom väldefinierade och avgränsade insatsområden riktade mot i första hand företagens ägare, styrelse och ledning. För arbetspaketen 2-8 fanns klart definierade mål i form av mätbart utvecklingsresultat i det egna företaget. Varje deltagande företag ska uppnå dessa mål..

En av målsättningarna med projektet har var att uppnå ett aktivt deltagande av 25-30 företag. Denna målsättning överträffades och har medfört att projektet betraktas som unikt av finansiärerna.

Arbetspaken (delprojekten) är:

 1. Motivation
  Inledande seminarium för att motivera till aktivt deltagande i efterföljande delar.
 2. Styrelsearbete, för potentiella och befintliga ledamöter.
 3. Affärsplan.
  Framtagande av affärsplan på 5-10 års sikt.
 4. Värdegrund.
  Behovet och betydelsen av en utvecklad värdegrund för företaget.
 5. Varumärke.
  Vad är ett varumärke och varför behövs det? Definition av eget varumärke och varumärkesstrategi.
 6. E-handel.
  E-handelsfrågor med olika nivåer på e-handelsplattformar och affärsmodeller.
 7. Samverkan
  Nya krav på underleverantörskedjan som en följd av förändringar i byggentreprenörers upphandlingsprocess.
 8. Kompetens
  Behovet av och kriterier för kompetensutveckling och försörjning.
 9. Kapital
  Information och samtal om tillgång till framtidens tillväxtkapital.

Företagen hade möjlighet att delta i alla aktiviteter men kunde också välja ut de paket de vill delta i beroende av egna behov. Varje paket genomförs en gång under projektets löptid. Beroende på deltagande företags egna resurser kunde olika aktiviteter överlappa varandra.

Vid varje inledande workshop inbjöds träföretagen i regionen för att informeras, motiveras och få delge sina intressen till aktivt deltagande. Extern lokal/regional föreläsare anlitades, med insikt i frågor om värdegrund och varumärkesstrategi samt naturligtvis hur styrelsen kan fungera som katalysator i företagen. Utifrån företagens synpunkter och intressen upprättades en plan för genomförande av övriga aktivitetspaket, delprojekt.

Alla delprojekt inledes med ett seminarium där syfte och mål med paketets aktiviteter presenteras. De enskilda företagens förutsättningar gicks igenom och dokumenteras. En arbetsplan togs fram för respektive deltagande företag hur paketets delmål ska uppnås för det enskilda företaget. Det fortsatta arbetet bedrevs vid företagen med stöd av projektet vad avsågs att leda företagets styrelse och ledning mot delmålen. Projektet följde upp de enskilda företagens måluppfyllelse så att aktiviteterna fick varaktighet över tid. Varje paket avslutas med en halvdags aktivitet där samtliga träföretag i regionen bjöds in, och där erfarenheter av genomförandet delgavs och diskuteras.

För effektivt genomförande av projektet och för att på ett förtjänstfullt sätt uppnå projektmålen anlitades externa experter inom projektet. Det var speciellt viktigt att få in den bästa kompetensen för att kunna stödja och pusha på företagen i genomförandet av aktiviteterna så att de arbetssätt som introduceras i aktivitetspaketen implementeras i företagens organisation.

Projektet arbetade i sin organisation aktivt för jämn könsfördelning i projektgrupper, referensgrupper och styrgrupp. Arbetssättet inkluderade styrgruppen, referensgrupper och delprojektgrupper under alla sina möten behandlade och protokollförde frågor om jämställdhet, mångfald och miljö.

Bredden av företag gav också förutsättningar att med hjälp av de horisontella kriterierna skapa förutsättningar för förändringar som rör jämställdhet och integration och därmed måluppfyllelse och tillväxt. Miljö- och klimatfrågor inom träindustrin är i stort fokus och förstärks av att EU definierat trä som ett hållbart material, förnybart och koldioxidneutralt, som har stor betydelse för en framtida hållbar samhällsutveckling. Miljö- och klimataspekterna utgör en naturlig del i genomförandet av paket 2-8.

Extern kommunikation, resultatspridning och lärande kommer att skedde genom resultatrapporter, riktade seminarier/workshops, projektets webbsida, samt direkt information till berörda intresseföretag. Lärandet kom också att ske vid styrelse- och styrgruppsmöten samt utbyte av information med övriga projekt/centrumbildningar inom området. Vidare kom erforderlig kompetens att knytas till projektet enligt Tillväxtverkets riktlinjer för fortlöpande utvärdering.

Avslut, upprättande av slutrapportering och kommunikation av projektets resultat skedde till finansiärer och intressenter. Därutöver säkerställdes det att projektresultat förvaltades, kommersialisades och vidareutvecklades utifrån bedömningar av dess potential.

Utvärdering och internkontroll kom att ske kontinuerligt. Dokumentationen bilades projektredovisningen. Den interna projektavstämningen skedde utifrån LTUs redovisning. Delprojektens resursförbrukning avstämdes mot uppnådda delresultat.

Projektet var ett samverkansprojekt som ägdes och drevs av LTU, med professor Dick Sandberg som projektägare och med Lars Engman, Träbransch Norr AB som verkställande projektkoordinator.

Finansiering av projektet skedde genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Regionförbundet och deltagande företag. Projektets budget uppgick till 6,7 Mkr.

Rulla till toppen