Projekt Utmana Urbaniseringen

Projektet genomförs i form av nio arbetspaket med aktiviteter inom väldefinierade och avgränsade insatsområden riktade mot i första hand företagens ägare, styrelse och ledning. För arbetspaketen 2-8 finns klart definierade mål i form av mätbart utvecklingsresultat i det egna företaget. Varje deltagande företag ska uppnå dessa mål..

En av målsättningarna med projektet har varit att uppnå ett aktivt deltagande av 25-30 företag. Denna målsättning har överträffats och ahr medfört att projektet betraktas som unikt av finansiärerna.

Arbetspaken (delprojekten) är:

 1. Motivation
  Inledande seminarium för att motivera till aktivt deltagande i efterföljande delar.
 2. Styrelsearbete, för potentiella och befintliga ledamöter.
 3. Affärsplan.
  Framtagande av affärsplan på 5-10 års sikt.
 4. Värdegrund.
  Behovet och betydelsen av en utvecklad värdegrund för företaget.
 5. Varumärke.
  Vad är ett varumärke och varför behövs det? Definition av eget varumärke och varumärkesstrategi.
 6. E-handel.
  E-handelsfrågor med olika nivåer på e-handelsplattformar och affärsmodeller.
 7. Samverkan
  Nya krav på underleverantörskedjan som en följd av förändringar i byggentreprenörers upphandlingsprocess.
 8. Kompetens
  Behovet av och kriterier för kompetensutveckling och försörjning.
 9. Kapital
  Information och samtal om tillgång till framtidens tillväxtkapital.

Företagen har möjlighett delta i alla aktiviteter men kan också välja ut de paket de vill delta i beroende av egna behov. Varje paket genomförs en gång under projektets löptid. Beroende på deltagande företags egna resurser kan olika aktiviteter överlappa varandra.

Vid en inledande workshop inbjöds träföretagen i regionen för att informeras, motiveras och få delge sina intressen till aktivt deltagande. Extern lokal/regional föreläsare anlitades, med insikt i frågor om värdegrund och varumärkesstrategi samt naturligtvis hur styrelsen kan fungera som katalysator i företagen. Utifrån företagens synpunkter och intressen uppråttades en plan för genomförande av övriga aktivitetspaket, delprojekt.

Alla delprojekt inleds med ett seminarium där syfte och mål med paketets aktiviteter presenteras. De enskilda företagens förutsättningar gås igenom och dokumenteras. En arbetsplan tas fram för respektive deltagande företag hur paketets delmål ska uppnås för det enskilda företaget. Det fortsatta arbetet bedrivs vid företagen med stöd av projektet vad avser att leda företagets styrelse och ledning mot delmålen. Projektet följer upp de enskilda företagens måluppfyllese och att aktiviteterna får varaktighet över tid. Varje paket avslutas med en halvdags aktivitet där samtliga träföretag i regionen bjuds in, och där erfarenheter av genomförandet delges och diskuteras.

För effektivt genomförande av projektet och för att på ett förtjänstfullt sätt uppnå projektmålen kommer externa experter anlitas inom projektet. Det är speciellt viktigt att få in den bästa kompetensen för att kunna stödja och pusha på företagen i genomförandet av aktiviteterna så att de arbetssätt som introduceras i aktivitetspaketen implementeras i företagens organisation.

Projektet arbetar i sin organisation aktivt för jämn könsfördelning i projektgrupper, referensgrupper och styrgrupp. Arbetssättet inkluderar att styrgruppen, referensgrupper och delprojektgrupper under alla sina möten behandlar och protokollför frågor om jämställdhet, mångfald och miljö.

Bredden av företag ger också förutsättningar att med hjälp av de horisontella kriterierna skapa förutsättningar för förändringar som rör jämställdhet och integration och därmed måluppfyllelse och tillväxt. Miljö- och klimatfrågor inom träindustrin är i stort fokus och förstärks av att EU definierat trä som ett hållbart material, förnybart och kodioxidneutralt, som har stor betydelse för en framtida hållbar samhällsutveckling. Miljö- och klimataspekterna utgör en naturlig del i genomförandet av paket 2-8.

Extern kommunikation, resultatspridning och lärande kommer att ske genom resultatrapporter, riktade seminarier/workshops, projektets webbsida, samt direkt information till berörda intresseföretag. Lärande kommer också att ske vid styrelse- och styrgruppsmöten samt utbyte av information med övriga projekt/centrumbildningar inom området. Vidare kommer erforderlig kompetens att knytas till projektet enligt Tillväxtverkets riktlinjer för fortlöpande utvärdering.

Avslut, upprättande av slutrapportering och kommunikation av projektets resultat kommer att ske till finansiärer och intressenter. Därutöver kommer det att säkerställas att projektresultat förvaltas, kommersialiseras och vidareutvecklas utifrån bedömningar av dess potential.

Utvärdering och internkontroll kommer att ske kontinuerligt. Dokumentationen biläggs projektredovisningen. Den interna projektavstämningen sker utifrån LTUs redovisning. Delprojektens resursförbrukning avstäms mot uppnådda delresultat.

Projektet är ett samverkansprojekt som ägs och drivs av LTU, med professor Dick Sandberg som projektägare och med Lars Engman, Träbransch Norr AB som verkställande projektkoordinator.

Finansiering av projektet sker genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Regionförbundet och deltagande företag. Projektets budget uppgår till 6,7 Mkr.

Fler projekt

Rulla till toppen